در حال بارگذاری

 

 

فرآیند کلی انجام معاملات آتی

پس از صدور کد توسط اتاق پایاپای، مشتری مجاز به انجام فعالیت در بازار قراردادهای آتی می باشد که فرآیند انجام معاملات در قرادادهای آتی به صورت زیر است :

 • 1. واریز وجه تضمین اولیه به حساب عملیاتی
 • 2. ارایه سفارش خرید و یا فروش به کارگزار مربوطه و اتخاذ موقعیت خرید یا فروش در بازار معاملات آتی
 • 3. انجام معاملات روزانه بر روی موقعیت معاملاتی اتخاذ شده به نحوی که مشتری می تواند تا زمان سر رسید قرارداد به دفعات، کالا را خرید و فروش کرده و با توجه به نرخ های روز از سود مورد نظر بهره مند گردد.

جزئیات خرید و فروش قراردادهای آتی

چگونه قرارداد آتی بخریم ؟

بمنظور خرید یک قراردادآتی می بایست مراحل زیررا طی نمود:

 • 1. بورس ، شیوه هر قرارداد آتی را برای هر کالا بصورت استانداردشده تعیین می کند ، بطوریکه برای هر قرارداد زمان تحویل ، میزان هر کالا ، سایر مشخصات ریز مربوط به کالا و میزانسپرده هر قرارداد آتی از طریق بورس تعیین می شود.
 • 2. خریدار ( متقاضی خرید) بر اساس استانداردهای تعیین شده بورس برای معامله هر فلز به شیوه قرارداد آتی ، اقدام به تکمیل فرم درخواست خرید می نماید.
 • 3 - خریدار و فروشنده با توجه به زمان موعد تحویل کالا بر نرخ قیمت رقابت مینمایند.( به عنوان مثال قرارداد تحویل10تن مس کاتد شرکت ملی مس با خلوص99 درصد جهت تحویل در ماه شهریور84 )
 • 4. پس از توافق خریدار و فروشنده برروی نرخ قیمت برای هرفلز در قراردادآتی طرفین مبلغی به عنوان سپرده قرارداد آتی(معمولا5 درصد) بمنظور حسن انجام قرارداد در وجه اتاق پایاپای واریز می نمایند.
 • 5. هزینه کارگزاران و عوارض بورس نیز به همراه سپرده قرارداد آتی به حساب اتاقپایاپای واریز می شود. اتاق پس از کسر سهم بورس ، کارمزد کارگزاران را به حساب آنها واریزمینماید. سپرده پرداختی از سوی خریدار به نام وی ثبت می شود.
  یا: در هنگام واریز سپرده ابتدا ، خریدار چکی رامعادل مبلغ سپرده مقرر صادر و به کارگزاری تسلیم می نماید. کارگزاری وجوه سپرده را در حساب مشتری و بنام وی ثبت می نماید. سپس ، وجه سپرده از سوی کارگزاری به حساب اتاق تهاتر(پایاپای) واریز می شود.
 • 6. پس از انعقاد قرارداد آتی بین خریدار و فروشنده ، خریدار می تواند قرارداد خود را در تابلو بورسعرضه نماید. در این حالت رقابت بر روی تابلو بورس بر اساسقیمت فروش پیشنهادی صورت میگیرد. پس از خرید قرارداد آتی توسط خریدار جدیدمسئولیت تحویل کالا به خریدار جدید منتقل می گردد.
 • 7. در صورتیکه هرکدام از طرفین قرارداد تمایلی به ماندن در قرارداد نداشته باشند می توانند قبل از تاریخ سر رسید اقدام به مختومه ساختن قرارداد از طریق اعمال موقعیتی بر عکس موقعیت فعلی اقدام نمایند.
 • 8. تحویل کالا:
  - آخرین روز در رابطه با یک قرار داد آتی ازسوی بورس تعیین خواهد شد.
  - صدور در خواست تحویل کالا از سوی دارندهقرارداد آتی به کارگزار خود
  - کارگزار درخواست را به اتاق پایاپای وکارگزار فروشنده منتقل می نماید.
  - کارگزار فروشنده تحویل کالا را به اطلاع فروشنده قرارداد آتی می رساند.
  - فروشنده از طریق پرداخت بصورت وجه نقد معادلکالای خریداری شده یا تحویل کالا ، تسویه قرارداد را به اطلاع کارگزار خود می رساند.

سود یا زیان در قرارداد آتی چگونه تعیین می شود ؟

سود یا زیان در قرارداد آتی در هر روز بر اساس نرخ مبادله کالا در تالار بورس محاسبه و به حساب هر فرد تعلق می گیرد. با توجه به قیمتی که کالای مورد مبادله در هر روز دارد ، به کالا سود یا زیان تعلق می گیرد.

- در حالتی که قیمتها کاهش می یابد ار حساب سپرده خریدار کسر و به حساب سپرده فروشنده افزوده می گردد.

- در حالتی که قیمتها افزایش می یابد از حساب سپرده فروشنده کسر و به حساب سپرده خردیدار واریز می گردد.

- در هر روز به نسبتی که قیمتها افزایش یا کاهش می یابد در حساب هر یک از طرفین تغییر صورت می گیرد.

چگونگی سفارش یک قرارداد آتی

1 - مدارک مورد نیاز

 • نوع کالا
 • ماه تحویل
 • مقدار سفارش
 • تعیین خرید یا فروش
 • عناصر یک سفارش در یک فرم
 • فرم درخواست خرید یا فروش( فرم کاغذی ،کامپیوتری ، و....)
 • صدور هر نوع دستورالعمل خاص ، از قبیل زمان یا محدوده قیمت.

2 - انواع سفارشات

سفارشات بازار : سفارش به قیمت جاری بازار

در این نوع سفارش کارگزار پس از دریافت سفارشات اقدام به خرید قرارداد آتی به بهترین حالت ممکن می نماید.

سفارشات مشروط : در این دستور سفارش مشتری کارگزار تحت شرایطی اقدام به اجرای سفارش مشتری می نماید.

اقسام سفارشات مشروط به شرح زیر می باشد:

 • 1. صدور سفارش با قیمت بازار در شروع بازار : مشتری به کارگزار اجرای سفارش را در جند دقیقه بعد از بازشد ن بازار را صادر می نماید.
 • 2. صدور سفارش با قیمت بازار در زمان بستن : مشتری به کارگزار اجرایسفارش را در جند دقیقه قبل از بسته شدن بازار را صادر می نماید.
 • 3. صدور سفارش با قیمت متوقف محدود : مشتری یک حیطه قیمتی مشخص را برای اقدام کارگزاری جهت اجرای سفارش مشخص می نماید.
 • 4. صدور سفارش با قیمت متوقف : مشتری با یک قیمت مشخص به کارگزار سفارش می دهد کهدر صورت تحقق این قیمت خاص اقدام به اجرای سفارش نماید.
 • 5. صدور سفارش به شرط تحقق قیمت در بازار : کارگزار با دریافت این سفارش در صورت نزدیک شدنقیمت مشتری به قیمت بازار اقدام به اجرای سفارش می نماید.
 • 6. صدور سفارش بدون درج زمان در آن: سفارشاتی که در آن زمان قید نشدهباشد به عنوان سفارش یک روزه تلقی خواهد شد و کارگزار می بایستدر طی همان روز برای اجرای آن را اقدام نماید.
 • ( بر طبق مقررات ، کارگزار مشتری ملزم به داشتن اطلاعات خصوصی مشتری می باشد زیرا کارگزار مسئول تایید وضعیت مشتری از لحاظ کیفی بر عهده دارد.چنانچه کارگزار تشخیص دهد که مشتری از موقعیت مطلوبی برای پذیرش ریسک مربوط بهقراردادهای آتی یا اختیار خرید یا فروش نیست. ملزم به پذیرش افتتاح حساببرای وی نخواهد بود.)

چگونه یک قرارداد آتی بفروشیم ؟

 • - فروشنده می تواند قبل از سررسید اقدام به خروج از قرارداد نماید.
 • - کارگزار فروشنده اقدام به فروش کالای مورد نظردر بورس بصورت آتی می نماید.
 • - حق الزحمه کارگزارو حق الزحمه بورس را بهمراه مبلغ ودیعه مورد نیاز به حساب کارگزار واریز می نماید.
 • - یک شخص حقیقی یا حقوقی که تولید کننده مس نیست می تواند همان قرارداد را در بورس بفروش رساند.
 • - بر اساس نرخ خرید و فروش روزانه مبلغ ودیعه فروشنده تصحیح می گردد و سود یا زیان وی محاسبه می گردد.
 • - به این ترتیب که فروشنده ( تولید کننده) یا ( متقاضی فروش) یک میزان کالا به شیوه قرارداد آتی درخواست فروش کالا را به کارگزار صادر می نماید.
 • - تولید کننده یا هر شخصی که مایل است بعنوان فروشنده در قراردادآتی وارد شود می تواند قراردادآتی یک کالای خاص را که تحت قوانین بورس وجود دارد بفروش رساند.
 • - بعنوان مثال: تولید کننده مس می تواند یک قرارداد آتی تحویل10تن مس کاتد با خلوص99 درصد را جهت تحویل در ماه شهریور1384 با قیمت 3500تومان بفروش رساند.
 • - در صورتی که وی از قرارداد خارج نشود می بایست به تحویل کالا در زمان مشخص شده و در قیمت همانروز اقدام نماید. و چنانچه خود مالک کالا نباشد ، می بایست معادل نقدی کالا در همان زمان را به خریدار تحویل نماید.

چگونه از یک قرارداد آتی خارج شویم ؟

یکی از مهمترین ویژگی های قرارداد آتی قابلیت خروج از قرارداد است در صورتی که خریدار یا فروشنده پس از مدت زمانی بر اساس سیر قیمتها تمایل به ماندن در قرارداد نداشته باشند ، می توانند از طریق موقعیتی بر عکس موقیعیت خود اقدام و از قرارداد خارج شود. مثال:

- چنانچه فردی یک قرارداد آتی10 تن مس کاتد خرید نموده با فروش آن می تواند از قرارداد آتی خارج شود.

- و چنانچه فردی که10 تن مس کاتد فروخته با خرید یک قرارداد مشابه می تواند ازقرارداد آتی خارج شود.

چگونه قیمت مورد نظر خود را پوشش نمائیم ؟( چگونه هج نمائیم ؟)

- هج کردن( پوشش خطر) عبارت است از یک معامله قرارداد آتی که در آینده به عنوان جایگزین یک معامله نقدی عمل می کند.

- اجرای قرارداد های آتی به تولید کنندگاناحازه خواهد داد تا در بازار نقش موثری در مدیریت ریسکبازی نمایند.

- تولید کننده می تواند در زمانی که قیمتهاروند کاهشی دارد ، با فروش قرارداد آتی به قیمتی بالاتر از ریسک کاهش قیمتها در قراردادآتی سود ببرد.

- آنچه استفاده از هج( پوشش خطر) را سود مند می سازد این است که قیمتهای نقدی و قرارداد آتی برای یک کالا از گرایش افزایش یا کاهش برخوردار بوده و از این رو زیان وارده از یک قرارداد از طریق سود به دست آمده از قرارداد دیگر خنثی و جبران گردد.

کارمزد قراردادهای آتی

 • عنوان
 • نرخ کارمزد(ریال)
 • حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 • کارمزد بورس کالای ایران
 • کارمزد کارگزار
 • کارمزد تسویه
 • 40000
 • 10000
 • 16000
 • 50000
 

کارمزد تسویه مربوط به موقعیت های تعهدی بازی که تسویه شده و یا منجر به تحویل می شوند.