در حال بارگذاری

 

 

آیین نامه معاملات بورس کالا

توجه : بر اساس صورت جلسه نقل و انتقال وظائف سازمانهای کارگزاران بورسهای فلزات و کشاورزی به شرکت بورس کالا ، آیین نامه ها و دستورالعملهای بورس فلزات تا زمان تدوین مقررات جدید و یا اصلاح آیین نامه های موجود در بورس کالای ایران دارای اعتبار می باشد.

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات

ماده1: تعاریف و اصطلاحات مندرج در این آئین نامه به شرح ذیل است :

 • 1 - ((عرضه)) : عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش انواع قراردادها و ابزارهای مالی قابل معامله در بورس کالا از طریق کارگزار طبق مقررات مذکور در این آئین نامه .
 • 2 - ((تقاضا)) : عبارت است از اعلام آمادگی برای خرید انواع قراردادها و ابزارهای مالی قابل معامله در بورس کالا از طریق کارگزارطبق مقررات مذکور در این آئین نامه.
 • 3 - (( قرارداد خرید)) : قراردادی است که در آن اتاق پایاپای، به نمایندگی از طرف فروشنده فلز عمل می كند و مشتری خریدار آن است
 • 4 - (( قرارداد فروش)) : قراردادی است که در آن اتاق پایاپای به نمایندگی از طرف خریدار فلز عمل می كند وعرضه کننده فروشنده آن است.
 • 5 - ((خریدار)) : شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگزار از طرف او عمل می کند.
 • 6 - (( فروشنده)) : شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگزار از طرف او عمل می کند .
 • 7 - ((کارگزار)) : شخصی است که مبادرت به داد و ستد انواع قراردادها و ابزارهای مالی قابل معامله در بورس کالا می نماید. معاملات در بورس کالا منحصراً توسط کارگزاران بورس کالا قابل انجام است.
 • 8 - ((قرارداد اصلی(دست اول) بورس )) : قراردادی است که جزئیات آن با رعایت ضوابط و آیین نامه های بورس کالا تنظیم شده و برای ثبت به اتاق پایاپای ارسال می شود .
 • 9 - ((ناظر معاملات)) : شخص حقیقی است كه به نمایندگی از طرف دبیر كل بورس کالا بر حسن جریان معاملات و انطباق آن با قوانین و مقررات مربوط نظارت خواهد داشت.
 • 10 - ((قرارداد تسویه شده)) : قراردادی است كه بر اساس قرارداد اصلی تهیه و توسط اتاق پایاپای بورس کالا تسویه شده است .
 • 11 - ((قرارداد باز)) : قراردادی است كه توسط اتاق پایاپای و بر اساس قرارداد اصلی تهیه شده و هنوز تسویه نشده است.
 • 12 - (( قرارداد نقدی)) : قراردادی است كه بهای فلز مورد معامله به صورت نقدی پرداخت می شود و تحویل بصورت فوری صورت می گیرد.
 • 13 - (( قرارداد نسیه)) : قراردادی است كه فلز بصورت فوری تحویل می شود و بهای آن در تاریخ سررسید پرداخت می گردد.
 • 14 – (( قرارداد سلف )) : قراردادی است كه برای خرید یا فروش یك فلز و تحویل در زمان مشخص در آینده و با قیمت معین منعقد می شود و تمام بهای آن، هنگام معامله پرداخت می گردد . این نوع قراردادها تا رسیدن موعد تحویل فلز، قابل معامله مجدد در بورس کالا نمی باشند.
 • 15- ((قرارداد آتی)): قراردادی است كه به عنوان شرط ضمن عقد لازم معامله سلف ،می توان آورد و بموجب آن عرضه کننده فلز (فروشنده) هنگام معامله سلف بمقدار وجه دریافتی، تعهد می کند که مقدار معینی از همان فلز با مشخصات منطبق بر استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف قرارداد تحویل نماید و خریدار نیز تعهد خرید می دهد و هر طرفی که از انجام تعهد تخلف نماید مبلغ معینی به طرف دیگر بپردازد.
 • 16 - (( قرارداد اختیار خرید)) : قراردادی است كه بموجب آن عرضه کننده فلز ، حق خرید مقدار معینی از فلز موردنظر ومنطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف قرارداد مصالحه می نماید، بدون آنکه طرف دیگر ملزم به خرید آن باشد.
 • 17 - ((قرارداد اختیار فروش)): قراردادی است كه بموجب آن یک طرف قرارداد (خریدار) حق فروش مقدار معینی از فلز مورد نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص با طرف دیگر مصالحه می نماید بدون آنکه طرف دیگر (فروشنده) ملزم به فروش آن باشد.
 • 18 - ((سفارش با قیمت باز)) : سفارشی است كه خریدار یا فروشنده تعیین قیمت معامله را به كارگزار واگذارمی کند.
 • 19 - ((سفارش با قیمت محدود)) : سفارشی است كه خریدار یا فروشنده حداكثر یا حداقل قیمت معامله را مشخص می كند.
 • 20 - (( سفارش با قیمت مقطوع)) : سفارشی است كه خریدار یا فروشنده قیمت معینی را برای انجام معامله مشخص می كند .
 • 21 - ((قیمت معامله)) : قیمتی است كه با انطباق عرضه و تقاضا ، معامله بر اساس آن صورت می گیرد.
 • 22 - ((‌كمیته های کالا)) : كمیته های خاصی می باشند كه در بورس کالا تشكیل شده، و قراردادها و جزییات‌ کالای را كه در بورس معامله می شوند، بررسی می نمایند و هر گونه پیشنهاد برای انجام تغییر درقراردادها را برای تصویب در چارچوب مقررات مربوط به هیأت مدیره بورس کالا ارائه می كنند.
 • 23 – (( محموله )) : مقدار فلزی است كه در قراردادهای بورس به عنوان واحد معامله تعیین می شود.
بخش دوم : مقررات و دستورالعملهای عمومی

ماده2- زمان انجام معاملات در بورس کالا پنج روز در هفته به استثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل می باشد و ساعات معاملات با تصویب هیأت مدیره بورس تعیین می شود.
تبصـره: زمان داد و ستد هر فلز توسط هیأت مدیره بورس مشخص می شود .

ماده 3 -معاملات در بورس کالا در ساعات مشخصی كه توسط هیأت مدیره تعیین می شود، از طریق حراج حضوری و با استفاده از وسائل الكترونیكی انجام می گیرد. كارگزاران پیشنهاد خرید و فروش خود را با لحاظ سفارش خریدار و فروشنده، با ذكر حجم قرارداد، مطرح و ثبت می نمایند. پس از پایان حراج حضوری در سایر ساعات كه محدوده آن نیز توسط هیأت مدیره مشخص می شود، کارگزاران می توانند معامله را بصورت الكترونیكی انجام دهند.

ماده 4 -در مواردی كه كارگزاری فلزی را برای فروش با قیمت مقطوع عرضه كند، خود وی نمی تواند قیمتی كمتر از قیمت مقطوع را برای خرید اعلام نماید. فلزی كه به قیمت مقطوع برای فروش عرضه می شود به نخستین کارگزاری كه آمادگی خود را برای خرید به قیمت مزبور اعلام كند، فروخته خواهد شد. در صورتی كه قیمت های پیشنهاد شده، كمتر از قیمت مقطوع باشد معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگی فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، كارگزار فروشنده پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدی ارائه می دهد.

ماده 5 - در صورتی كه عرضه و تقاضای كارگزار فروشنده و كارگزارخریدار در قیمت های معین اعلام گردد ودر هر مورد خریدار و یا فروشنده ای در این نرخ ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضای مزبور، پس از پرداختن به معاملة دیگر، به خودی خود منتفی می شود. در صورت تمایل كارگزار، عرضه و تقاضای معامله نشده درهمان جلسه می تواند مجدداً اعلام شود .

ماده 6 -هیأت مدیرة بورس کالا در مواردی كه قیمت پیشنهادی فلز برای عرضه در هر جلسه نسبت به آخرین قیمت معامله شده روز قبل ، بیش از درصد معینی كه توسط این هیات تعیین می شود تغییر نماید، در صورتیكه تشخیص دهد دلایل موجهی برای این نوسان وجود ندارد، مجاز است از انجام معامله جلوگیری كند.‌ هیأت مدیرة بورس میتواند اختیار خود را در این خصوص به دبیر كل تفویض نماید.
تبصره: در صورتی كه كارگزار ذینفع نسبت به تصمیم جلوگیری از انجام معامله بر اساس این بند معترض باشد، باید اعتراض خود را كتباً، با ذكر دلیل، برای رسیدگی و تعیین تكلیف، به دبیر كل سازمان تسلیم نماید. رسیدگی به این اعتراض،در هیأتی متشكل از نماینده شورای بورس در هیأت مدیره و دو نفر كارگزار بی طرف، به تعیین رئیس هیأت مدیره بورس، ظرف 48 ساعت به عمل می آید. نظر و تصمیم كتبی ناظر شورای بورس به اتفاق یكی از كارگزاران، قطعی و لازم الاجراست.

ماده 7 - در صورتی كه تعدادی از كارگزاران، در یك زمان، هریك مقداری از فلز خاص را برای فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضای خرید به قیمتی كمتر از قیمت پیشنهاد شده باشد، معامله فقط در مورد فلز كارگزار یا كارگزارانی كه آمادگی خود را برای فروش به قیمت مورد تقاضا اعلام كنند قطعیت می یابد.

ماده 8 - در صورتی كه كارگزار فروشنده ، خود نیز داوطلب خرید باشد و قیمت پیشنهادی وی مساوی قیمت پیشنهادی كارگزاران دیگر باشد، حق تقدم همواره با كارگزاران دیگر است. در صورتی كه كارگزار فروشنــده در نرخ های جدید رقابت كرده وكارگزاران دیگر نیز در رقابت شركت كنند، حق تقدم در قیمت های مساوی، همواره با كارگزاران دیگر است و از بین این كارگزاران نیز نخستین كارگزاری كه اعلام خرید در قیمت مساوی را كرده است خریدار شناخته می شود .

ماده 9 - در صورتی كه كارگزاری، فلزی را جهت فروش به تفكیك عرضه كند و كارگزاران دیگر، خریدار قسمتی از آن باشند ، كارگزار عرضه كننده، مكلف است پس از قطعی شدن معامله، قرارداد اصلی را تفكیك كرده و آن قسمت از قرارداد اصلی خود را كه نسبت به آنها تعهد خرید شده است، قرارداد باز برای آن صادر كند. در صورتی كه كارگزار بخواهد فلز خود را به طور یكجا به فروش برساند، باید در موقع عرضه این موضوع را مطرح كند.

ماده 10 - در مواقعی كه اعلام خرید كارگزار یا قطعیت معامله ، مورد تردید باشد ، نظر دبیركل بورس کالا یا نمایندة وی در رفع تردید ، قطعی است و باید از آن پیروی شود .

ماده 11- در موارد زیر، معامله قطعی شناخته می شود :
1) در صورتی كه عرضة فلز یا قرارداد با قیمت مقطوع صورت گیرد، نخستین كارگزاری كه آمادگی خود را برای خرید به قیمت مزبور اعلام كند، خریدار فلز یا قرارداد عرضه شده خواهد بود.
اگر چند كارگزار، خرید خود را همزمان اعلام كنند، فلز یا قرارداد عرضه شده، به نسبت تقاضا، به كارگزارانی كه همزمان اعلام خرید كرده اند‌ فروخته می شود و اگر در تقدم یا تأخر اعلام خرید اختلاف باشد، باید از رأی دبیركل بورس کالا یا نمایندة وی به عنوان داور پیروی شود.
2) در صورتی كه عرضه به قیمت رقابتی صورت گیرد، كارگزاری راكه عرضه كننده به عنوان خریدار به بالاترین قیمت مخاطب قرار می دهد ، خریدار شناخته می شود. اگر مورد ابهامی در این زمینه پیش آید، رأی دبیركل بورس کالا یا نمایندة وی باید اجرا شود .
3) اگر مدیر عامل بورس کالا یا نمایندة وی تشخیص دهد كه كارگزاری صراحتاً با انجام معامله ای موافقت كرده است، معاملة مزبور قطعی به شمار می رود.

ماده 12- کارگزار فروشنده وظیفه دارد اسناد مربوط به معاملات را پس از انجام آن، بی درنگ تكمیل و امضا كند و برای امضا به كارگزار خریدار تسلیم نماید تا پس از تأیید ناظر معاملات به اتاق پایاپای ارسال گردد.

ماده 13- هزینه‎های معاملات در بورس کالا به قرار زیر است:
1) كارمزد كارگزاری: میزان كارمزد دریافتی كارگزاران از هر طرف معامله باید به شرح زیر باشد:
كارمزد كارگزاری مربوط به خرید و فروش فولاد برابر 2 در هزار ، سرب و کنسانتره کالا 3 در هزار ، آلومینیوم ، مس و روی هر یك 4 در هزار و سیمان 1 در هزار مبلغ معامله میباشد. حداكثر مبلغ كارمزد دریافتی برای هر مورد معامله از هر طرف معامله 100 میلیون ریال می باشد.
2) عوارض: به منظور انجام پروژه های گسترش بورس کالا در هر معامله به میزان 5/2 در هزار ارزش معامله شامل 25/1 در هزار از خریدار و 25/1 در هزار از فروشنده علاوه بر كارمزد مندرج در این ماده دریافت شود .
تبصره: اعطای هر گونه تخفیف یا دریافت كارمزد و عوارض بیشتر از میزان تعیین شده، ممنوع است.

بخش سوم : قراردادهای نقدی، نسیه،‌ سلف، آتی و اختیار خرید و فروش

ماده1: تعاریف و اصطلاحات مندرج در این آئین نامه به شرح ذیل است :

ماده 14 -ضوابط مربوط به قرارداد های نقدی به شرح ذیل می باشد :
1) قراردادهای نقدی بر اساس محموله استاندارد شده مورد معامله قرار می گیرند.
2) برای هر قرارداد نقدی باید مبلغی بعنوان سپرده كه توسط هیأت مدیره بورس تعیین می شود از طریق كارگزار فروشنده نزد اتاق پایاپای تودیع شودكه پس از تحویل فلز و تأیید اتاق پایاپای مسترد خواهد شد .

ماده 15- ضوابط مربوط به قرارداد های نسیه به شرح ذیل می باشد:
1) قراردادهای نسیه بر اساس محموله استاندارد شده مورد معامله قرار می گیرند.
2) برای هر قرارداد نسیه باید مبلغی بعنوان سپرده كه توسط هیأت مدیره بورس تعیین می شود، از طریق كارگزار خریدار نزد اتاق پایاپای تودیع شود كه پس از پرداخت كامل مبلغ قرارداد و تائید اتاق پایاپای مسترد خواهد شد.
3) حداكثر تعداد قراردادهای نسیه كه یك كارگزار می تواند در هر زمان در دست داشته باشد توسط هیأت مدیره بورس تعیین می شود.

ماده 16 - ضوابط مربوط به قراردادهای سلف به شرح ذیل می باشند:
1) قراردادهای سلف کالا بر اساس محموله استاندارد شده مورد معامله قرار می گیرند.
2) برای هر قرارداد سلف مبلغی به عنوان سپرده كه میزان آن توسط هیأت مدیره بورس تعیین می شود، توسط فروشنده نزد اتاق پایاپای تودیع می شود كه پس از تحویل فلز و تائید اتاق پایاپای مسترد خواهد شد .
3) حجم ریالی قراردادهای سلف كه یك كارگزار می تواند در هر زمان در دست داشته باشد توسط هیأت مدیره بورس تعیین می شود.
4) دامنه نوسانات قیمت در قراردادهای سلف در محدوده حداكثری كه توسط هیات مدیره تعیین می شود نسبت به قیمت تابلو، شروع و در صورت عدم توازن بازار، دامنه نوسانات در جلسات معاملات بعدی افزایش می‎یابد. خصوصیاتی که قیمت فلز مورد معامله می تواند به واسطه ای در طول زمان تغییر کند ، توسط بورس کالا اعلام خواهد شد .
5) پرداخت بهای فلزی كه بصورت سلف معامله می شود می تواند بصورت وجه نقدی و یا بصورت اوراق اعتباری باشد.

ماده 17 - ضوابط مربوط به قرارداد های آتی یا مصالحه تعهدات ، به شرح ذیل می باشد :
1) قراردادهای آتی کالا تنها بر اساس محموله تعیین شده توسط بورس کالا مورد معامله قرار می گیرد.
2) مشخصات تفصیلی و استاندارد کالا توسط بورس تعیین می شود.
3) حداكثرتعداد قراردادهای آتی كه یك كارگزار می تواند در هر زمان در دست داشته باشد توسط هیأت مدیره بورس تعیین می شود.
4) نوسانات قیمت در قراردادهای آتی معاملات با حداكثری كه توسط هیات مدیره تعیین می شود نسبت به قیمت تابلو، شروع و در صورت عدم توازن بازار، دامنه نوسانات در جلسات معاملات بعدی افزایش می‎باید.
5) در قراردادهای آتی طرفین می توانند حق خود را در قالب صلح به دیگری واگذار نمایند.
6) در قرارداد آتی مبلغی بعنوان سپرده حاشیه ایمنی توسط خریدار و فروشنده نزد كارگزار و توسط كارگزار نزد اتاق پایاپای ودیعه می شود كه در صورت تخلف هر یک از طرفین از شرط ضمن عقد، مورد استفاده قرار گیرد. این مبلغ معادل درصدی از كل بهای فلز مبادله شده است كه توسط هیأت مدیره بورس تعیین می شود. میزان سپرده با توجه به تراز مثبت یا منفی طرفین مبادله توسط اتاق پایاپای محاسبه شده و تسویه خواهد شد.

ماده 18 - ضوابط مربوط به قرارداد های اختیار خرید و اختیار فروش ، به شرح ذیل می باشد :
1) قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش تنها بر اساس محموله تعیین شده توسط بورس کالا ، مورد معامله قرار می گیرد.
2) مشخصات تفصیلی و استاندارد کالا توسط بورس تعیین می شود.
3) حداكثر تعداد قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش كه هركارگزار می تواند در هر زمان در دست داشته باشد توسط هیأت مدیره بورس تعیین می شود.
4) بهـای قـراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش به صورت نقدی در زمان خرید یا فروش پرداخت می شود .

ماده 19- در كلیه قراردادها موارد زیر بایستی لحاظ گردد :
1) مشخصات فلز و نوع قرارداد مورد معامله
2) مقدار فلز مورد معامله
3) واحد اندازه گیری فلز مورد معامله
4) زمان معامله ( روز و ساعت)
5) استاندارد و ابعاد فلز
6) تاریخ تحویل
7) استاندارد تحویل و نوع بسته بندی
8) انبار یا محل تحویل
9) واحد پول

ماده 20 - ضمانت و سپرده های لازم برای انجام و تسویه تعهدات طرفین در انواع قراردادها توسط اتاق پایاپای بورس کالا اخذ خواهد شد. این ضمانت ها و سپرده ها در آئین نامه اتاق پایاپای مشخص شده است.

بخش چهارم : فرآیند داد و ستد در بورس کالا

ماده 21- داد و ستد در بورس کالا طی چهار مرحله به شرح زیر انجام می گیرد:
1) در نخستین مرحله ، مشتری درخواست خرید یا فروش را به كارگزار یا نماینده او ارایه می دهد، کارگزار نیز سفارش مشتری را در تالار معاملات منعكس می كند .
2) در مرحلة دوم ، سفارش مشتری در تالار معاملات و به روش حراج حضوری اجرا می شود. پس از تكمیل این مرحله، ناظر معامـلات دادوستد انجام شده را در شبكة ‌رایانه ای بورس کالا ثبت می نماید.
3) پس از ثبت معامله، مرحلة سوم داد و ستد آغاز می شود كه طی آن، اتاق پایاپای پس از پردازش اطلاعات، گزارش نهایی که شامل وضعیت سپرده های مورد نیاز، تسویة روزانه و كارمزد معاملات می باشد را تهیه نموده و به دفاتر كارگزاران ارسال می نماید.
4) درمرحلة چهارم، اتاق پایاپای حساب های خود را با تمامی كارگزاران تسویه می نماید و كارگزار نیز به نوبة خود حسابهای خود را با مشتری تسویه نموده و آگهی انجام معامله را برای مشتری ارسال می كند.

بخش پنجم : تالار معاملات و نظارت

ماده 22- دادوستد قراردادهای بورس کالا از سوی كارگزاران در تالار معاملات انجام می گیرد.

ماده 23 - تالار معاملات زیر نظر ناظر معاملات به نمایندگی از دبیركل بورس کالا اداره خواهد شد. ناظر معاملات دارای دو منشی می باشد .

ماده 24- ناظر معاملات به هر كارگزار عرضه كنندة فلز اجازه می دهد، قرارداد فلز خود را در تالار بورس عرضه كند، به نحوی كه در تعامل با متقاضیان بتواند به مناسب ترین قیمت آن را به فروش برساند.

ماده 25- سفارش هایی که در تالار معاملات عرضه می گردند به دو دسته ذیل تقسیم می شوند:
1) سفارش فروش کالا مطابق با قرارداد اصلی
2) سفارش فروش قراردادهای باز
در تالار معاملات بورس کالا، برای داد و ستد هر فلز دو زمان تعیین می گردد. در زمان اول درخواست فروش کالای كه هنوز برای آنها قرارداد باز صادر نشده است، مطرح خواهد شد. در این زمان كارگزاران مقدار عرضه و قیمت پیشنهادی خود را مطرح می كنند و داد و ستد قرارداد اصلی آغاز میشود. در پایان زمان اول قیمت نقد و آتی قراردادهای اصلی مشخص می شود.
در زمان دوم، قراردادهای باز به بازار عرضه می شوند. این قراردادها بر پایه قیمت های مشخص شده در پایان زمان اول معاملات، داد و ستد خواهند شد.

ماده 26- هر كارگزار فروشنده موظف است قبل از زمان كار تالار، فرم تكمیل شده درخواست فروش را به ناظر معاملات ارائه دهد. ناظر معاملات تمام درخواست های فروش را در فرمی كه به همین منظور تهیه شده ثبت نموده و در زمان انجام دادوستد فلز به كارگزار اجازه می دهد عرضة خود را به اطلاع تمام كارگزاران برساند، كارگزاران خریدار نیز در زمان دادوستد فلز، تقاضای خود را اعلام می كنند و ناظر معاملات تقاضای آنها را به ترتیب در فرم یاد شده ثبت نموده تا در پایان زمان فعالیت تالار، تمام گواهی نامه های معاملات را با سفارشات ثبت شده مقایسه نماید. صحت اطلاعات این گواهی نامه ها كه از سوی كارگزاران تهیه شده توسط ناظر معاملات تأیید و به كارگزاران تحویل می گردد تا مراحل پایاپای قراردادها را انجام دهند.

ماده 27- ناظر معاملات اجازه می دهد كارگزار فروشنده ، مطابق با فرم درخواست فروش مشتری، قرارداد خود را با صدایی رسا برای تمام كارگزاران اعلام نماید. یكی از دو منشی ناظر معاملات عرضة قرارداد فلز مورد نظر را با فرم ثبت سفارشات كه توسط ناظر تهیه شده مطابقت می دهد. پس از مشخص شدن عرضة كل بازار،كارگزاران خریدار میتوانند تقاضای خود را اعلام نمایند و منشی دوم ناظر معاملات ، تقاضای آنان را در فرم مخصوص، ثبت می نماید .

ماده 28- در پایان هر معامله گواهی انجام معامله كه توسط كارگزاران خریدار و فروشنده، در دو نسخه تهیه شده است به تائید ناظر معاملات رسیده و در اختیار آنان قرار می گیرد.

ماده 29- هر كارگزار با توجه به قیمت تعیین شده در زمان اول، پس از آنكه فرم درخواست فروش را به ناظر معاملات ارائه نمود، عرضه قرارداد باز خود را برای تمام كارگزاران اعلام می نماید. پس از پایان هر معامله ، گواهی انجام معامله كه توسط كارگزاران خریدار و فروشنده، در دو نسخه تهیه شده است به تائید ناظر معاملات رسیده و در اختیار آنان قرار می گیرد .

ماده 30- تمام فرم های عملیاتی جهت اجرای این آیین نامه توسط كمیته های تخصصی بورس تهیه و به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.

ماده 31- این آئین نامه بر اساس بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند(2) قانون استفساریه ماده مذکور، مشتمل بر 31 ماده و 3 تبصره تهیه و در تاریخ 82/06/03 به تصویب شورای بورس کالا رسیده است .