در حال بارگذاری

 

 

جهت پذیرش هر کالا بایدحداقل شرایط زیر احراز گردد :

  • 1. متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای موردپذیرش داشته باشد و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.
  • 2. میزان عرضه کالا توسط متقاضی به گونه‌ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد.
  • 3. کالا نباید مشمول محدودیت‌هایی از جمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشدکه مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد.
  • - هیئت پذیرش در زمانپذیرش هر کالا، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه برای تولیدکنندگان و ازکل واردات سالانه برای وارد کنندگان را مشخص می‌کند.
  • تبصره: تغییر حداقل‌های موضوع این ماده به پیشنهاد بورس و تایید هیئت پذیرش امکان پذیر است.
  • - عرضه کننده کالا دربورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات این دستورالعمل و ضوابط مربوط درخصوص افشای اطلاعات عرضه کالا را رعایت نماید.